Tečaj za trenerje tenisa B (2. stopnja usposabljanja, športno treniranje, tenis)

Tečaj je namenjen tistim, ki so uspešno zaključili usposabljanje za trenerje tenisa C.

Tečaj za trenerje tenisa B (2. stopnja usposabljanja, športno treniranje, tenis)

Program tečaja za trenerje tenisa B (2. stopnja usposabljanja, športno treniranje, tenis)

Ime programa: športno treniranje – tenis – 2.stopnja

Naziv, ki ga posameznik pridobi: strokovni delavec 2 – športno treniranje – tenis

Ime in priimek vodje programa. dr. Aleš Filipčič

Izobrazba vodje programa. prof. šp. vzg., doktor kinezioloških znanosti

Cilji programa: Cilj programa športno treniranje - tenis- 2.stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi tenis v vseh njenih pojavnih oblikah.

Kompetence, ki jih pridobi posameznik z uspešno zaključenim usposabljanjem: Program usposabljanja športno treniranje - tenis- 2.stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge tenis, s ciljem doseganja tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave. Na posameznem področju delovanja strokovni delavec načrtuje, organizira, izvaja in spremlja trening. Strokovni delavec je sposoben poiskati in izvesti strateško kreativno rešitev za konkretne praktične probleme na posameznem področju treniranja; ob upoštevanju metod in orodij primernih za to področje. Strokovni delavec kaže sposobnost prenosa teoretičnih in praktičnih znanj pri reševanju problemov ter uspešno argumentira in zagovarja izbrane rešitve. Strokovni delavec analizira različne pristope za doseganje ciljev z vidika strategije treniranja, komunikacijskih in vadbenih oblik. Proces športne vadbe je z vidika obremenitve in vsebin v celoti prilagojen sposobnostim, veščinam, izkušnjam, starosti in ciljem športnikov. Strokovni delavec proces športne vadbe dokumentira na način, da lahko spremlja učinke športne vadbe.

Trajanje programa usposabljanja (št. ur): 120

Pogoji za vključitev v program: strokovna usposobljenost prve stopnje, pridobljena po programu usposabljanja za športno treniranje - tenis, eno leto športno pedagoških izkušenj,

Za posameznike, strokovne delavce 1 – športno treniranje tenis, ki so v skladu z Zšpo-1 pridobili naziv vrhunskega športnka v športni panogi tenis, izpolnjevanje pogoja, eno leto športnih izkušenj, ni obvezno.

Pogoji dokončanja

Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 80 % prisotnost na obveznih in vsaj 80 % prisotnost na posebnih vsebinah.

Pogoji za dokončanje tečaja so opravljene naslednje izpitne obveznosti:

 1. Teoretični izpit iz obveznih in posebnih vsebin.
 2. Praktični izpit iz posebnih vsebin – skladno z opredelitvijo v predmetniku posebnih vsebin.

Če kandidat ne opravi vseh izpitnih obveznosti v prvem izpitnem roku ima možnost še dvakratnega preverjanja znanja na razpisanih popravnih izpitnih rokih. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje tričlanska komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se vrednoti z »je opravil« ali »ni opravil«.

Kandidat mora usposabljanje zaključiti zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.

Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv STROKOVNI DELAVEC 2 – ŠPORTNO TRENIRANJE – TENIS. 

Predmetnik obveznih vsebin: 20 ur

Zap.št.

Predmet

Št. ur

Standardi znanj

1

Osnove športnega treniranja

12

Ima osnovna znanja fiziološkega delovanja človeka,

Pozna živčno-mehanske osnove gibanja,

Pozna celovitost upravljanja procesa športnega treniranja (zakonitosti, načela, opravila, vrednotenje, načrtovanje – ciklizacija),

Pozna ustrezna vadbena sredstva in metode športnega treniranja.

2

Preventiva športnih poškodb in pretreniranosti

5

Pozna najpogostejše akutne in kronične poškodbe v športu,

Pozna mehanizme preventivnega ukrepanje (vadba, regeneracija, prehrana).

3

Organizacija in upravljanje

3

Pozna ureditev, delovanje in financiranje športa v Sloveniji,

Pozna zbirke podatkov na področju športa, Pozna pogoje za organizacija in izvedba športnih prireditev.

Skupno število ur:

20

 

Predmetnik posebnih vsebin: 100 ur

Zap.št.

Predmet

Št. ur

Standardi znanj

Način preverjanja znanja

1

Splošne vsebine

1

Pozna cilje, kompetence, vsebine, izpitne obveznosti, literaturo, nosilce rednega in stalnega usposabljanja.

teoretični

2

Komunikacija

1

Pozna in razume načine komunikacije s teniškimi igralci, starši, funkcionarji, mediji.

teoretični in praktični

3

Pravila tenisa

2

Pozna osnove teniških pravil.

teoretični

4

Šport in etika

2

Pozna šport z zgodovinskega, filozofskega in etičnega vidika,

Pozna in deluje v skladu z etičnimi vrednotami in standardi v športu.

teoretični

5

Biomehanika in tehnika tenisa

21

Pozna in razume temeljne biomehanske principe (BIOMEC),

Pozna modele in metode analize udarcev in gibanja teniških igralcev,

Pozna, razume in uporablja različne metode za razvoj hitrosti, spremenljivosti,  prilagodljivosti in učinkovitosti teniške tehnike,

Zna izvajati teniške udarce in gibanja v skladu z biomehanskimi principi.

teoretični in praktični

6

Psihološko treniranje

6

Pozna psihološke zahteve teniške igre,

Pozna osnovne značilnosti psihološkega treninga teniških igralcev,

Pozna osnovne psihološke metode in vaje,

Zna vključiti psihološke cilje v trening s teniškimi igralci.

teoretični in praktični

7

Spremljanje učinkov  teniškega treninga

3

Pozna postopke spremljanja učinkov teniškega treninga,

Razume in izvaja analizo teniške tekme.

teoretični in praktični

8

Taktika tenisa

23

Pozna in razume osnove taktike teniških igralcev v igri posameznikov in dvojic,

Pozna taktični koncept 5 igralnih situacij,

Pozna in razume vpliv spola, podlage in ravni igre na taktiko tenisa,

Izvaja teniški trening s taktičnimi cilji za teniške igralce,

Razume in izvaja dolgoročni taktični razvoj teniških igralcev.

teoretični in praktični

9

Treniranje tenisa

39

Razume športno treniranje kot sistem in proces, vlogo športnika, biološki vidik treniranja, dejavnike in ciklizacijo,

Razume teniški trening z vidika vloge trenerja in igralca, ciljev, elementov in vrste treningov,

Pozna, razume in izvaja koncept razvoja tenisa skozi igro,

Pozna, razume in izvaja individualni in skupinski trening s teniškimi igralci,

Zna pripraviti dnevni, tedenski, mesečni in letni načrt treniranja za teniškega igralca,

Izvaja spremljanje igralcev na tekmovanjih,

Zna organizirati trening tako, da teniški igralec dosega tekmovalne dosežke, ohranjanja zdravje, dobro počutje in vitalnost, oziroma se druži in zabava,

Zna analizirati teniško tekmo,

Zna nadzorovati kakovost in obremenitev med treningom teniških igralcev,

Zna spremljati učinke treninga teniških igralcev.

teoretični in praktični

10

Športna prehrana

2

Ima osnovna znanja o različnih vrstah hranil,

Pozna osnove športne prehrane in je sposoben svetovati športnikom.

teoretični

Skupno število ur:

100

 

 

 PROGRAM TEČAJA ZA TRENERJE TENISA B (STROKOVNI DELAVEC 2)

 

Predavanja

B Splošne vsebine - PREDSTAVITEV TEČAJA ZA TENIŠKEGA TRENERJA B

B Osnove športne vadbe - ŠPORTNO TRENIRANJE KOT SISTEM

B Osnove športne vadbe - OSNOVE ŠPORTNEGA TRENIRANJA IN USPEŠNOST

B Osnove športne vadbe - ENERGIJSKI SISTEMI V TENISU

B Osnove športne vadbe - TESTIRANJA TENIŠKIH IGRALCEV IN DOLGOROČNO NAČRTOVANJE

B Osnove sportnega treniranja - SELEKCIJA IN IZBOR NADARJENIH IGRALCEV

B Taktika tenisa - DOLGOROČEN RAZVOJ TENIŠKE IGRE

B Taktika tenisa - TENIŠKA TAKTIKA POSAMEZNIKOV ZA NAPREDNE TENIŠKE IGRALCE

B Taktika tenisa - RAZVOJ IGRALNIH VZORCEV ZA NAPREDNE TENIŠKE IGRALCE

B Taktika tenisa - RAZVOJ IGRALNEGA STILA MLADIH TENIŠKIH IGRALCEV

B Taktika tenłsa - RAZVOJ ZACETKA IZMENJAVE PRI MLADIH NAPREDNEJSIH IGRALClH

B Taktika tenisa - TENIŠKA TAKTIKA DVOJIC ZA NAPREDNE IGRALCE

B Taktika tenisa - ANALIZA TEKME IN SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI NAPREDNIH TENIŠKIH IGRALCEV

B Taktika tenłsa - ANALIZA IN NOTACIJA TEKME

B Taktika tenłsa - POSEBNOSTI ZENSKEGA TENISA

B Taktika tenłsa - TAKTIKA TENISA NA RAZLICNIH PODLAGAH

B Taktika tenłsa - TRENING TAKTIKEV RAZLICNIH OBDOBJIH TRENIRANJA

B Taktika tenisa - RAZVOJ IGRALNIH VZORCEV ZA NAPREDNE TENIŠKE IGRALCE

B Tehnika tenisa - MANIFESTACIJA BIOMEHANSKIH PRINCIPOV PRI TENISKIH UDARCIH IN GIBANJIH

B Tehnika tenłsa - ANALIZA TEHNIKE Z VIDIKA USTVARJANJA HITROSTI - FORHEND

B Tehnika tenłsa - ANALIZA TEHNIKE Z VIDIKA USTVARJANJA HITROSTI - IGRA PRI MREZl

B Tehnika tenisa - ANALIZA TEHNIKE Z VIDIKA USTVARJANJA HITROSTI - SERVIS

B Tehnika tenisa - ANALIZA IN RAZVOJ TENIŠKIH GIBANJ

B Tehnika tenisa - MODELI IN METODE ANALIZE IN RAZVOJA UDARCEV IN GIBANJ

B Taktika tenłsa - TRENING TAKTIKEV RAZLICNIH OBDOBJIH TRENIRANJA

B Treniranje tenłsa  - NACRTOVANJE IN IZVEDBA TENISKIH TRENINGOV

B Treniranje tenłsa  - NACRTOVANJE IN PERIODIZACIJA TRENIRANJA IN TEKMOVANJ

B Treniranje tenłsa - OBREMENITEV IN TRENIRANJE

B Treniranje tenisa - TENISKI TRENING (uvod, motoricno ucenje in treniranje)

B Treniranje tenisa - TENISKI TRENING (vloga trenerja, igralcar cilji, elementi, vrste)

B Treniranje tenłsa - TENIŠKI TRENING NAPREDNEJŠIH IGRALCEV

B Treniranje tenisa - NADZOR KAKOVOSTI TENISKEGA TRENINGA

B Treniranje tenisa - SPREMLJANJE MLADIH TENIŠKIH IGRALCEV NA TEKMOVANJIH

B Psiholoski trening - PSIHOLOSKE SPOSOBNOSTI IN VESClNE

B Psiholoski trening - UVOD V PSIHOLOSKI TRENING

B Kondicijski trening - PREVENTIVNI IN REGENERACIJSKI POSTOPKI ZA TENIŠKE IGRALCE

B Splošne vsebine - KOMUNIKACIJA Z NAPREDNEJSIMI IGRALCI

 

Videoposnetki

TRB Preizkus igralnih veščin

Usposabljanje strokovnih delavcev v športu

SERVE - Technical development

RETURN OF SERVE - Technical development

BASELINE STROKES - Technical development

VOLLEYS - Technical development

Serve - technical development - 9&under

Serve - technical development - 12&under

Serve - technical development - 16&under

Baseline strokes - Technical development - 9&under

Baseline strokes - technical development - 12&under

Baseline strokes - Technical development - 16&under

Return of serve - technical development - 16&under

Volleys - technical development

 • Šepetalec žogicam!

  Ocena

  Aleš Filipčič ima kombinacijo strokovnega in osebnega pristopa, ki se izrazita v vrhunskih rezultatih. Priporočam!

  - Anja H.

 • Ko zaradi dreves ne vidiš gozda

  Ocena

  Teniški trenerji pogosto zaradi dreves ne vidimo gozda. Aleš nam je pomagal kako z uporabo biomehanskih principov in analize učinkovitosti udarcev, v nekaj dneh določiti prave cilje ter predstavil zelo uporabne vaje za razvoj tehnike in igre v celoti. Izjemno zanimiva in koristna izkušnja tako za trenerja kot teniškega igralca.

  Max S.

 • Če igra tvoje igralke stagnira

  Ocena

  Ko delaš s teniško igralko že nekaj let, določenih odstopanj ne vidiš več. Zato je zelo koristno, ko ti nekdo na drugačen način predstavi, kako teniški igralki pomagati dvigniti raven igre. Priporočam vsem trenerjem in igralcem, ki stagnirajo v igri.

  Alexander A.

 • Pridobila sem ogromno znanja

  Ocena

  Osebno menim, da je bil tečaj izjemno dobro izpeljan in organiziran. Lahko rečem, da sem pridobila ogromno novega znanja. Na tečaju je bilo zabavno, poučno. Spoznala sem veliko novih prijateljev. Ocena 10/10.

  Anja K.

 • Dobra kombinacija teoretičnih in praktičnih vidikov poučevanja tenisa

  Ocena

  Usposabljanje je bilo zelo strokovno, časovno primerno in učinkovito izpeljano. Dobra kombinacija teoretičnih vaj ter praktičnih vidikov na igrišču. Predavatelj zna odlično približati vsebine udeležencem in voditi interaktivno diskusijo, kar je najpomembnejši vidik za učinkovito prenašanje znanja. Tudi organizacija, komunikacija in dostopnost predavateljev je bila zelo dobra.

  Miha P.

 • Napredek v krakem času

  Ocena

  Preživeli smo zelo intenziven in koristen teden, kjer nam je Aleš na zelo enostaven način predstavil kako v kratkem času izboljšati tehniko vseh udarcev in to tudi prenesti v tekmo.

  Bojan P.

 • Predavanje za starše TK Nova Gorica

  Ocena

  Starši smo pri spremljanju razvoja svojega mladega tenisača pogosto prepuščeni sami sebi. Zato so predavanja za starše teniških igralcev in igralk izjemno poučna in koristna. Utrdijo nekatera tvoja prepričanja in pomagajo spremeniti razmišljanja in delovanja, ki otroku ne koristijo. Pripročam vsem staršem mladih tenisačev.

  Max S.

 • Po 27 letih ponovno navdušen nad usposabljanjem

  Ocena

  Po 27. letih prakse sem se ponovno udeležil usposabljanja. Po vseh teh letih prakse, uspehov, obiskov seminarjev s tujimi predavatelji, sem bil ponovno navdušen, tako kot pred tremi desetletji. Izjemno znanje, srčnost predavatelja, ki kažejo na veliko ljubezen do tenisa in športa na splošno. To so samo nekatere kvalitete, ki predavatelja uvrščajo v sam vrh teniških strokovnjakov s katerimi sem se srečal. Skratka, predavatelj nikakor ne sodi v kategorijo "prodajalcev", ki prodajajo svoje znanje na čas. Predavatelj je bil poklican za ta šport, ki ga tudi živi. To se vidi na vsakem koraku. Želim si, da bi v našem majhnem teniškem prostoru njegovo znanje. izkušnje in energijo bolj cenili in izkoristili.

  Andraž V..

 • Še veliko se moram naučiti

  Ocena

  Tečaj in nasploh vsebine so se mi zdele odlične. Ena stvar, ki bi jo morda izpostavila je to, da je tečaj malce naporen (3 intenzivni dnevi zapored). Morda bi bilo lažje, če bi se tečaj izvedel v petih vikendih. Tako bi morda bilo malo lažje ostati zbran preko celega tečaja. Ampak vseeno ni bilo prehudo in se splačalo potruditi. Pred začetkom tečaja sem mislila, da vem že skoraj vse o tenisu, saj sem bila tekmovalka več let. A ko sem spoznala, kako je poučevanje drugačno od igranja tenisa, sem ugotovila, da se moram še ogromno naučiti. :)

  Maša K.